The Shanti Mantra of Universal Peace

The Shanti Mantra of universal peace is recited after each Kriya Yoga class.

Om Shanti Shanti Shanti Shalom, Sat Nam Sadhu.
Tao Em Aum Spirit Swami Kami
Amin Amen Aumen
Selah Hum
Aum